นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2544
- สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม, สหรัฐอเมริกา, 2547
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, สหรัฐอเมริกา, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- Allergy and Immunology, Long Island Jewish Medical Center, New York, สหรัฐอเมริกา, 2544-2545
- Rhuematology, Long Island Jewish Medical Center, New York, สหรัฐอเมริกา, 2546-2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Allergies, Asthma, Arthritis, Autoimmune Diseases
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Thu509:00 - 15:0009:0015:00Medical Clinics (BIC 15C)
Fri609:00 - 15:0009:0015:00Medical Clinics (BIC 15C)
Sun109:00 - 15:0009:0015:00Medical Clinics (BIC 15C)