นพ. พูลศักดิ์ ไวความดี

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2530
การศึกษาหลังปริญญา:
- Assisted Human Reproduction, UK, 2532
- Diploma in Surgical Pelviscopy, Kiel, Germany, 2535
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Assisted reproduction (IUI,IVF,ICSI, GIFT, ZIFT,PESA,TESE)
- Micromanipulation and Preimplantation Genetic Diagnosis(PGD)
- Recurrent pregnancy loss and High risk pregnancy
- Laparoscopic surgery for infertility, ovarian cyst, fibroid
- Hysteroscopic surgery
- Hormone replacement therapy
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 14:0009:0014:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค