พญ. พินิตา วะน้ำค้าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, ต้อหิน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2540
แพทย์ประจำบ้าน
- จักษุวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2544 - 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Glaucoma, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, กรกฎาคม 2548 - มิถุนายน 2549
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Advanceed Technology Intraocular lens in Cataract Surgery
- Glaucoma laser and Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)

Article by this doctor