นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์

Specialty: จักษุวิทยา - จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา - จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2533
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Phakic IOL Specialist
+ See More
วัน เวลา สถานที่
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค