นพ. พิชาญ จันทรวิโรจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา
- Gynecologic Oncology, The University of Texas, M.D.Anderson Cancer Center, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2535-2536
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Gynecologic Oncology, Colposcopy
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)