ผศ.นพ. พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย

Specialty: สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ประสาทศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Neurological Surgery, Temple University Hospital, Philadelphia, PA., สหรัฐอเมริกา, 2544-2546
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Spine Surgery
+ See More
Day Time Location
Sat716:00 - 19:0016:0019:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
ศูนย์รักษาโรค