นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรกรรมโรคหัวใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การศึกษาผลของปฏิกิริยาไฟฟ้าของร่างกาย
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- การสวนหัวใจ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun115:00 - 19:0015:0019:00Medical Clinics (BIC 15D)