รศ.นพ. โอภาส ศรัทธาพุทธ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2544
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.