นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549 - 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2552
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Gynecologic endoscopy
- Fertility
- Gynecologic endocrinology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค