พญ. ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์

Specialty: จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cornea, External Disease and Refractive Surgery Service, Wills Eye Hospital, Thomas-Jefferson University, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
- Pediatric Ophthalmology, Children's National Medical Center, George-Washington University, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Ophthalmology and Adult Strabismus
- Comprehensive Ophthalmology Including Cataract Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Eye Children Center (BIC 17C)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Eye Children Center (BIC 17C)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Eye Children Center (BIC 17C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Eye Children Center (BIC 17C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Eye Children Center (BIC 17C)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Eye Children Center (BIC 17C)
Sat713:00 - 15:0013:0015:00Eye Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค