พญ. ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์

Specialty: จักษุวิทยา - จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา - จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา - จักษุวิทยา, ต้อกระจก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cornea, External Disease and Refractive Surgery Service, Wills Eye Hospital, Thomas-Jefferson University, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
- Pediatric Ophthalmology, Children's National Medical Center, George-Washington University, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Ophthalmology and Adult Strabismus
- Comprehensive Ophthalmology Including Cataract Surgery
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.209:00 - 12:0009:0012:00NS 17C Eye Children Center
จ.213:00 - 16:0013:0016:00NS 17C Eye Children Center
อ.308:00 - 12:0008:0012:00NS 17C Eye Children Center
พ.409:00 - 12:0009:0012:00NS 17C Eye Children Center
พ.413:00 - 16:0013:0016:00NS 18 Eye Center
พฤ.508:00 - 12:0008:0012:00NS 17C Eye Children Center
ศ.609:00 - 12:0009:0012:00NS 18 Eye Center
ศ.613:00 - 16:0013:0016:00NS 18 Eye Center
ส.708:00 - 12:0008:0012:00NS 17C Eye Children Center
ส.713:00 - 15:0013:0015:00NS 17C Eye Children Center
ศูนย์รักษาโรค