นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Orthopaedic, Shriners Hospital for Children, Washington University in St. Louis, MO, สหรัฐอเมริกา, 2549-2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Orthopaedics
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค