รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา
- Craniofacial Surgery, Australia Craniofacial Unit, ออสเตเรีย, 2542-2543
- Craniofacial Surgery in USA, 2543-2544
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Facial cosmetic surgery e.g. face and neck lift, endoscopic facelift
- Eyelid e.g. blepharoplasty, double eyelid, congenital ptosis
- Breast surgery e.g. augmentation, lift, reduction, gynecomastia
- Body contouring e.g. liposuction, body lift, thigh lift, tummy tuck
- Nose e.g. reduction, shape modification, augmentation, alarplasty
- Facial bone surgery e.g. prognathism, chin implant, cheek implant, reduction malarplasty
- Ear e.g. otoplasty, prominent ears, torn ear lobe, widened ear holes
- Skin e.g. mole excision, melanoma, basal cell carcinoma, skin tumor, scar revision
- Congenital craniofacial anomalies e.g. cleft lip, cleft palate, craniosynostosis, microsomia, facial clefts
Doctor's Schedule
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.