พญ. ณิชา รังสิมานนท์

Specialty: ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
- Master of Science in Dermatology, Boston University School of Medicine, MA, สหรัฐอเมริกา, 2549-2551
- PhD. in Dermatology, Boston University School of Medicine, MA, สหรัฐอเมริกา, 2551-2553
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Cutaneous and Laser Surgery, สถาบันโรคผิวหนัง, กระทรวงสาธารณสุข, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cosmetic Dermatology
- Hair
+ See More
Day Time Location
Mon215:00 - 20:0015:0020:00Skin Center (BIC 12A)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Skin Center (BIC 12A)
Tue315:00 - 20:0015:0020:00Skin Center (BIC 12A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00VTL Aesthetic
Wed408:00 - 17:0008:0017:00Skin Center (BIC 12A)
Thu508:00 - 19:0008:0019:00Skin Center (BIC 12A)
Fri609:30 - 14:3009:3014:30Skin Center (BIC 12A)
Sun108:00 - 18:0008:0018:00Skin Center (BIC 12A)
ศูนย์รักษาโรค