พญ. ณิชา รังสิมานนท์

Specialty: ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
- Master of Science in Dermatology, Boston University School of Medicine, MA, สหรัฐอเมริกา, 2549-2551
- PhD. in Dermatology, Boston University School of Medicine, MA, สหรัฐอเมริกา, 2551-2553
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Cutaneous and Laser Surgery, สถาบันโรคผิวหนัง, กระทรวงสาธารณสุข, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cosmetic Dermatology
- Hair
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00VTL Aesthetic
Mon215:00 - 20:0015:0020:00Skin Center
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Skin Center
Tue313:00 - 16:0013:0016:00VTL Aesthetic
Tue315:00 - 20:0015:0020:00Skin Center
Wed408:00 - 17:0008:0017:00Skin Center
Wed409:00 - 12:0009:0012:00VTL Aesthetic
Thu508:00 - 19:0008:0019:00Skin Center
Thu509:00 - 12:0009:0012:00VTL Aesthetic
Sun108:00 - 18:0008:0018:00Skin Center
ศูนย์รักษาโรค