พญ. นฤตยา วโรทัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏเกล้า, 2550
แพทย์ประจำบ้าน
- อายุรศาสตร์, St. Elizabeth Health Center, Youngstown OH, สหรัฐอเมริกา, 2554 - 2557
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
- สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
การศึกษาหลังปริญญา
- Nephrology, Tufts Medical Center, Boston, MA, สหรัฐอเมริกา, 2557 - 2559
- Geriatric Medicine, Massachusette General Hospital, Harvard University, Boston, MA, สหรัฐอเมริกา, 2559 - 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Nephrology
- Geriatirc
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Medical Clinics (BIC 15B)