ผศ.นพ. มนต์ชัย เรืองชัยนิคม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2544
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- สาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2553
- International Spine Fellow, University of California, Los Angles, Davis Geffen School of Medicine, USA, 2556
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Full Endoscopic Operations of Lumbar Spine
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat714:00 - 17:0014:0017:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)