นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- Neuroendoscopy and Neuronavigation, German Society of Neurology, Hannover, ประเทศเยอรมัน, 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Minimally Invasive Neurosurgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)