รศ.พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ

Specialty: จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2544
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Glaucoma and Surgery, New York Eye and Ear Infirmary, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545
- Glaucoma Research, New York Eye and Ear Infirmary, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546
ตำแหน่งทางวิขาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Chief, Glaucoma Unit Dept of Ophthalmology Faculty of Medicine, Thammasat University
- Committee, Thai Glaucoma Society
- Executive Committee, The Royal College of Ophthalcologists of Thailand
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Glaucoma, Cataract, Femtosecond laser cataract surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cataract surgery, Femtosecond laser cataract surgery, complicated cataract surgery
- Advanced technology intraocular lens implantation
- Customized intraocular lens implantation for the best vision
- Glaucoma Laser, Surgery and complicated glaucoma surgery
- The best quality of life in glaucoma patients
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
ศูนย์รักษาโรค