นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย

Specialty: สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ประสาทศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Spinal Neurosurgery and Reconstructive Peripheral Nerve Surgery, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2553-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Spine
- Minimally invasive surgery
+ See More
วัน เวลา สถานที่
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค