นพ. กิตติ ตู้จินดา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

ภาษา

เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา
- การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550-2551
- Gynecologic Laparaoscopic Surgery, Justus-Liebig-University, Giessen, Germany, 2008
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Vaginal hysterectomy for non-descent and enlarged uterus
- Laparoscopic Gynaecologic Surgery
APAGE Announces the Award Winners for the 2014 APAGE Annual Congress
- Best Oral Presentation Award The True Single and Concealed Incision (Scarless) Hysterectomy”
The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy (APAGE)
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)