นพ. กิตติ อรุณจรัสธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 - 2552
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)