นพ. ขจร ตีรณธนากุล

Specialty: อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์, ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Nephrology, University of Michigan, สหรัฐอเมริกา, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Renal Replacement Therapy, Stem Cell Therapy
+ See More
วัน เวลา สถานที่
พ.417:00 - 20:0017:0020:00NS 19B (Nephro)
ศูนย์รักษาโรค