นพ. ขจร ตีรณธนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา
- Nephrology, University of Michigan, สหรัฐอเมริกา, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Renal Replacement Therapy, Stem Cell Therapy
Doctor's Schedule
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)