ผศ.พญ. เกศริน พาณิชย์พิศาล

Specialty: ประสาทวิทยา - ประสาทวิทยา, Vascular Neurology
ประสาทวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Vascular Neurology, State University of New York, Downstate Medical Center, สหรัฐอเมริกา, 2552-2553
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Suny Downstate Medical Center, New York, 2553-2555
+ See More
วัน เวลา สถานที่
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค