นพ. เกษม เรืองรองมรกต

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 - 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2542
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- High risk pragnancy
- Fetal cinoanly
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค