น.ต.นพ. จักรวุธ สีแพนบาล

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ) - เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
เวชศาสตร์การบิน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- สาขาเวชศาสตร์การบิน, ประเทศไทย, 2550
- Joint Medical Attendant Transport Team (JMATT), ฮาวาย, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
+ See More
ศูนย์รักษาโรค