นพ. หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
วุฒิบัตร
- สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป, ประเทศไทย, 2538
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, สหรัฐอเมริกา, 2548
- สาขาอารุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา
- Oncology & Hematology, Medical University of South Carolina, สหรัฐอเมริกา 2545-2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- GI Malignancy, Lung Cancer, Breast Cancer Lymphoma
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)

Article by this doctor