นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยกรรมปลูกผมถาวร

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2513
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2531
- สาขา Hair Restoration Surgery, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Art and Science of Surgery, American College of Surgeon, สหรัฐอเมริกา, 2828
- การผ่าตัดเพื่อความงาม, American Board of Cosmetic Surgery, สหรัฐอเมริกา, 2532-2533
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- การผ่าตัดเพื่อความงาม, Hair Restoration Surgery
Awarded the 2010 ISHRS Golden Follicle Award
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat708:00 - 09:3008:0009:30Plastic Surgery Center (BIC 16A)