พญ. ชนิตา เกษประทุม

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2556
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค