พญ. ชนิตา เกษประทุม

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2556
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2561
การศึกษาหลังปริญญา: - MIS, Bangkok Metropolitan Excellence Endoscopic Center, 2558 - MIS, The Asia-Pacific Association for Gynecological Endoscopy and Minimally Invasive Therapy (APAGE), Chang Ginger Memorial Hospital, Linkou, ประเทศใต้หวัน, 2558
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค