รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
Other Certifications:
- ปริญญาดุษฏีบัณฑิต (ดร.), The University of Nottingham, สหราชอาณาจักรอังกฤษ, 2549
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Preeclampsia
- Preterm Labor
+ See More
วัน เวลา สถานที่
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค