นพ. อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Neurosurgery, Johann Wolfgang Goethe-University, ประเทศเยอรมนี, 2549 - 2551
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ศูนย์รักษาโรค