ศ.พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์ - กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2540
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจในเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543, Recertified 2551
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคหัวใจในเด็ก,University of California, San Diego, CA, สหรัฐอเมริกา, 2543
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Echocargiogram, Pulmonary Hypertension in Children
+ See More
วัน เวลา สถานที่
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค