ผศ.นพ. อัจฉริย สาโรวาท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2544
การศึกษาหลังปริญญา
- Hand and Microsurgery, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2544-2545
- Hand and Microsurgery, University of Mississippi Medical Center, USA, 2550-2551
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Hand and Microsurgery
- Cosmetic Breast Surgery
- Breast Reconstruction
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)