นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2558
การศึกษาหลังปริญญา
- Heart Failure & Cardiac Transplantation, Oregon Health & Science University, Portlang, OR, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553 - 2554
- Cardiovascular Medicine, Oregon Health & Science University, Portland, OR, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554 - 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ภาวะหัวใจล้มเหลว, mechanical circulatory support devices (VADs), การปลูกถ่ายหัวใจ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Sat713:00 - 17:0013:0017:00Heart Center (BIC 14A)