พญ. อรพร สิทธิ์บูรณะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2537
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2548
- สาขา Vascular Neurology, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549
การศึกษาหลังปริญญา
- Movement Disorders, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, 2005-2007
- Vascular Neurology, Massachusetts General Hospital, Boston, 2004-2005
- Neurology, The Johns Hopkins University, Maryland, 1995-1997
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Neurology, Vascular Neurology, movement disorder
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
- การฉีด Botulinum Toxin รักษาโรคทางสมองกล้ามเนื้อเส้นประสาท
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 15:0008:0015:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Tue308:00 - 15:0008:0015:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Wed408:00 - 15:0008:0015:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Fri608:00 - 15:0008:0015:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sun108:00 - 15:0008:0015:00Neuroscience Center (BIC 19D)

Article by this doctor