bih.button.backtotop.text

นพ. ปรีชา เหมชะญาติ

ความชำนาญการ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2530


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Mon1 08:00 - 16:0008:0016:00 Women's Center (Building B 2nd Floor)
Tue2 08:00 - 16:0008:0016:00 Women's Center (Building B 2nd Floor)
Wed3 08:00 - 16:0008:0016:00 Women's Center (Building B 2nd Floor)
Thu4 08:00 - 16:0008:0016:00 Women's Center (Building B 2nd Floor)
Fri5 08:00 - 16:0008:0016:00 Women's Center (Building B 2nd Floor)
Sat6 08:00 - 12:0008:0012:00 Women's Center (Building B 2nd Floor)