Job Title:
Position: Accounting Officer
Department: Accounting & Finance
Basic Requirement:

คุณสมบัติ
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี 
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
  • มีความรู้ด้านการลงบัญชี และบัญชีภาษีขั้นพื้นฐาน
  • มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานที่ อาคารบำรุงราษฎร์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 (ใกล้อาคารมาลีนนท์)