Against All Odds

Against All Odds (หัวใจต้องสู้)

แคมเปญพิเศษของโครงการ "รักษ์ใจไทย" หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคหัวใจพิการหรือผิดปกติในเด็ก อาการที่สังเกตได้ ช่องทางการติดต่อเมื่อพบเห็น และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ

"รักษ์ใจไทย" โครงการผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส


IMG

โครงการรักษ์ใจไทย เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ในแต่ละปีจะมีเด็กไทยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดประมาณ 8,000 ราย ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด มิฉะนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดส่วนใหญ่จะมีฐานะครอบครัวที่ยากจน 

แม้ว่าในปัจจุบัน โครงการหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลจะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสรับการผ่าตัดมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านจำนวนผู้ป่วยเด็กที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดในแต่ละปี จึงทำให้มีเด็กที่ป่วยจำนวนมากรอรับการผ่าตัด และจำนวนดังกล่าวมีสะสมมากขึ้นในทุกปี 
IMGด้วยเหตุผลนี้เอง มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงได้ริเริ่มโครงการ "รักษ์ใจไทย" เพื่อช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 735 ราย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาให้ทั้งหมด นับตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าอาหาร รวมทั้งการจัดหาที่พักให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ

ส่งต่อวิดีโอนี้

เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาให้เด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส

Against All Odds (หัวใจต้องสู้)
  LINE it!

ส่งต่อข้อมูลโรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิดในเด็ก

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นอาการเบื้องต้นของเด็กที่มีหัวใจพิการแต่กำเนิดที่เข้าข่ายผู้ด้อยโอกาส และแจ้งไปยังมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 

อาการของโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

  LINE it!


ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ

ผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "รักษ์ใจไทย" ได้โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม "มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์" หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2667 1398

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 524 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 227) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4030002447 เลขอนุญาตที่ ต.119/2533
 

เมื่อพบเด็กที่มีอาการของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเข้าข่ายผู้ด้อยโอกาส แจ้งข้อมูลได้ที่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
โทรศัพท์ 0 2716 6070-1 โทรสาร 0 2716 6109  หรือ ส่งEmail