วิรัตน์ ศิลาสุวรรณ (Thai Language)

ข้าพเจ้าเคยไปรับการรักษาหลายแห่ง เช่น สมิติเวช สุขมวิท รพ.พญาไทย 1-3 รพ.กรุงเทพ รพ.ศิริราช ที่กล่าวมรข้างต้น รพ.บำรุงราษฎร์ เป็น รพ. อินเตอร์ที่ดีที่สุด ทั้งพยาบาล –ผู้ช่วย โดยเฉพาะ พญ.วิภากร ชูแสง และ นพ.เอกชัย เสถียรพิทยากุล ข้าฯ ติดตาม พญ.วิภากรมาตั้งแต่ท่านอยู่ รพ.สมิติเวช ท่านเอาใจใส่สุขภาพ คนไข้ของท่านเป็นอย่างดี ข้าฯ ขอชื่นชมและยกย่อง ผู้บริหารจตัดระบบได้ดี สมกับเป็น รพ.อันดับ 1 ของประเทศ ข้าฯ ยืนยันว่าจะมาใช้บริการ รพ.บำรุงราษฎร์ตลอดไปและจะไปแนะนำครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่รู้จักให้มาใช้บริการ รพ.บำรุงราษฎร์ และขออวยพรให้ รพ.แห่งนี้รักษาคุณภาพอันดับ 1 ของประเทศไปตลอด