การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาระดับ 1 Under LA

Package Name  OPTH 10.2.1
การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาระดับ 1 Under LA
Cost*:THB 63,000
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
โปรแกรมนี้ใช้สำหรับการทำผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา(ตาเหล่) กรณีผู้ป่วยนอก
   

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้นและพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัด
 •  ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด
           

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำผ่าตัดครั้งนี้
 • ค่าตรวจตา การตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายต่าง ๆในคลินิกผู้ป่วยนอก ที่เกิดขึ้นก่อนการผ่าตัด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน
  

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้  ซึ่งได้แก่
 • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะติดเชื้อ HIV เป็นต้น
 
ราคาโปรแกรม :         63,000          บาท
 


 หมายเหตุ : 
 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ผ่าตัด ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า