ห้องไอ.ซี.ยู พร้อมบริเวณสำหรับครอบครัว
Amenities

Price/Night
21,420 Thai Baht