ห้องไอ.ซี.ยู พร้อมบริเวณสำหรับครอบครัว
Amenities
<br />
Price/Night
22,430 Thai Baht