• ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
Package Name : CABG 1.1
การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ
Cost*:THB 604,500
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ โดยผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วัน ซึ่งรวมถึงการพักฟื้นในห้องผู้ป่วยวิกฤติ 2 วัน และพักห้องผู้ป่วยใน 5 วัน

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องผ่าตัด พยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด และทีมผ่าตัด
 • ค่าห้องพักฟื้นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยวิกฤติ 2 คืน และห้องพักผู้ป่วยใน 5 คืน รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าตรวจทางรังสี ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการผ่าตัด
 • ค่ายาวิสัญญีและยาจำเป็นขณะพักรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์
  • ศัลยแพทย์หัวใจ
  • แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด (กรณีจำเป็น)
  • วิสัญญีแพทย์
  • แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
  • แพทย์ทางอายุรศาสตร์การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 7 วัน หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
 • ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรมโรคหัวใจหรือแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสวนหัวใจ รวมทั้งค่าแพทย์ที่ทำการสวนหัวใจ
 • Echocardiography และการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่
 • การทำงานของหัวใจไม่เพียงพอ (EF < 40%)
 • เคยมีประวัติของอาการทางสมอง (Stroke)
 • มีภาวะการทำหน้าที่ของอวัยวะล้มเหลว
 • เมื่อตรวจค่าการทำงานของไต (Creatinine) > 1.5 mg/dl
 • ความเข้มข้นของเม็ดเลือด (Hb) < 10 gm/dl
 • อายุมากกว่า 65 ปี
 • มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันภายใน 4 สัปดาห์
 • เคยได้รับการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจมาก่อน
 • มีภาวะการติดเชื้อ
 • เป็นเบาหวานที่ใช้อินซูลินประเภทฉีด
 • มีหลอดเลือดบริเวณขั้วหัวใจตีบตัน (Left Main)
 • มีความจำเป็นต้องใส่เครื่อง Intra Aortic Balloon Pump (IABP)

หมายเหตุ: ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ

*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า