ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม 6785 ศูนย์ทันตกรรมให้บริการทำฟัน เช่น ขูดหินปูน ขัดฟัน ฟอกสีฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน โรคเหงือก ทำฟันปลอม ครอบฟัน และฝังรากเทียม 9.5 10 4

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาฟันและช่องปากของท่าน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมากกว่า 40 ท่าน
 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจทันตกรรม 11 ห้อง
 • ห้องตรวจทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 ห้อง
 • ห้องเอกซเรย์ 2 ห้อง
 • เอกซเรย์รอบปาก
 • ระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานสากล
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆพร้อมให้บริการ
 • ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (เอช เอ)

การบริการ

 • ทันตกรรมทั่วไป
  • ตรวจและให้คำปรึกษา
  • การทำความสะอาดฟัน
  • ขูดหินปูนและขัดฟัน
  • อุดฟัน
  • ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • เคลือบร่องฟัน
  • จัดฟันสำหรับเด็ก
  • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การจัดฟัน
  • การจัดฟันตามขั้นตอน
 • การรักษารากฟัน
  • ดึงประสาทฟัน
  • รักษารากฟัน
 • การรักษาโรคเหงือก
  • ขูดรากฟัน
  • รักษาโรคเหงือก
 • การทำฟันปลอม
  • ฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมถอดได้บางส่วน
  • การทำสะพานฟัน และ การครอบฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟันปกติ
  • ถอนฟันคุด
  • ตัดติ่งเนื้อ
  • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม
 • Temporomandibular Disorders (TMJ problems)

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-21.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวาไปจนสุดทางเดิน

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2667 2300
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ทันตกรรมเด็ก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพญ. ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ
ทันตกรรม, ทันตกรรมเด็ก
ทพ. นพรัตน์ ทองประเสริฐ
ทันตกรรม, ทันตกรรมเด็ก
ทพ. บุญเกริก สีอุไรย์
ทันตกรรม, ทันตกรรมเด็ก
ทพญ. พรพรรณ อัศวาณิชย์
ทันตกรรม, ทันตกรรมเด็ก
รศ.ทพญ. วัชราภรณ์ ทัศจันทร์
ทันตกรรม, ทันตกรรมเด็ก
ทพญ. อักษรักส์ โตกฤษณะ
ทันตกรรม, ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพญ. ปาจรีย์ สุนทรสวัสดิ์
ทันตกรรม, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมโรคเหงือก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพ. ทรงวุฒิ ธนาคุณ
ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
รศ.ทพ. นพดล ศุภพิพัฒน์
ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
พ.ต.ทพญ. ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน
ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
ทพ. สิทธิพร เทพบรรเทิง
ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก

ทันตกรรมจัดฟัน

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพ. ชาตรี แก้วสุริยธำรง
ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
รศ.ทพ. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
ทพ. บัณฑิต เจริญบัณฑิต
ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ. พรรัชนี แสวงกิจ
ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์
ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
ทพ. ไพศาล ชัยวัฒน์
ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ. รณิต ศุภพิพัฒน์
ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพ. กำพล พลประทีป
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน
ทพญ. ขวัญลักษณ์ โลศิริ
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน
ทพญ.ดร. ใจแจ่ม สุวรรณเวลา
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน
ทพญ. นัยนา วิวัฒน์พัฒนกุล
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน
ผศ.ทพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน
ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน
ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน
ผศ.ทพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน
ทพ. เรย์ สน ห่อวิจิตร
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน
ทพ. วิชิต กิตติพงศ์โกศล
ทันตกรรม, ทันตกรรม-ด้านการใส่ฟัน

ทันตกรรมทั่วไป

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพญ. จันทิกา โฆวินวิพัฒน์
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ทพ. ชลอศักดิ์ เอนกสัมพันธ์
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ทพ. ชัยวัฒน์ ซื่อจรรยาพงษ์
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. ฐาปนี ว่องวานิช
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. ทิพวัลย์ จันทรศักดิ์
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
รศ.ทพญ. นิสา เจียรพงศ์
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ผศ.ทพ. ไพฑูรย์ สังวรินทะ
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. สายสิน พิพิธสมบัติ
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. สายสุดา นิลสินธพ
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ทพ. สุขุม ธีรดิลก
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. อัครสุดา แย้มสอน
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. อิงบุญ เทียนศิริ
ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมบูรณะ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพญ. กุลทิพย์ กุลพงษ์
ทันตกรรม, ทันตกรรมบูรณะ

ทันตกรรมผู้สูงอายุ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพญ. มัทนา เกษตระทัต
ทันตกรรม, ทันตกรรมผู้สูงอายุ

ทันตกรรมรากฟัน

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพญ.ดร. จารุมา ศักดิ์ดี
ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน
ทพญ. ชุติมา ระติสุนทร
ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน
ทพญ. เพ็ญโชติ เจียรพงษ์
ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน
ทพญ. วิลาวรรณ์ ถนอมทรัพย์
ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน
ศ.ทพญ. ศิริพร ทิมปาวัฒน์
ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทพ. ณรงค์ ลุมพิกานนท์
ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก
ผศ.ทพญ. ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก
ทพ. ธีระ รัตนศักดิ์
ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก
ทพ. พฤฒิชัย บุริยเมธากุล
ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก
นพ.ทพ. สุทธิชัย นรนิตชัยกุล
ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตกรรม

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
6785
custom.bihcenter
6785
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5932 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder